ต้อนรับคณะนักศึกษาจากโครงการ HarbourSpace

              วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 ทีมงานสำนักหอสมุดกลาง ร่วมให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากโครงการ HarbourSpace ในโอกาสมาเยี่ยมชมห้องสมุด🎉📚🏫🎊 #UTCCLibrary #LibraryTour #LibraryWow #Harbourspace

UTCC Library

January 20, 2023

อบรมทักษะการสืบค้นวิชา CA713 สัมมนาการสื่อสารการตลาด

        วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2566 สำนักหอสมุดกลาง จัดอบรมทักษะการสืบค้นวิชา CA713 สัมมนาการสื่อสารการตลาด ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต นักศึกษาปริญญาเอก 7 คน และอาจารย์ 3 คน เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง Study Room 1 อาคาร 24 ชั้น 5 โดยวิยากรผู้เชี่ยวชาญสำนักหอสมุดกลาง คุณพนิดา ว่องไวยุทธ์ แผนกส่งเสริมการค้นคว้าและวิจัย

UTCC Library

January 16, 2023

ต้อนรับและรับมอบการสนับสนุนด้านครุภัณฑ์และกิจกรรมส่งเสริมบริการของสำนักหอสมุดกลาง ให้โดนใจผู้ใช้บริการ โดย ดร. พลภัทร อุดมผล ผู้บริหารบริษัท อุ๊คบี จำกัด (Ookbee)

         ทีมงานสำนักหอสมุดกลาง ร่วมกันต้อนรับและรับมอบการสนับสนุนด้านครุภัณฑ์และกิจกรรมส่งเสริมบริการของสำนักหอสมุดกลาง ให้โดนใจผู้ใช้บริการ โดย ดร. พลภัทร อุดมผล ผู้บริหารบริษัท อุ๊คบี จำกัด (Ookbee)

UTCC Library

December 19, 2022

ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

         วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 สำนักหอสมุดกลาง โดยคุณพรรษวัชร์ ชมแก้ว Library Celebrity และคุณภควดี วังคะฮาต เจ้าหน้าที่แผนกบริการสารสนเทศ พร้อมทีมงาน ร่วมให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ในโอกาสมาเยี่ยมชมห้องสมุด 🎉📚🏫🎊

UTCC Library

November 30, 2022

การประชุมกลุ่มสมาชิก EDS-THAIPUL ครั้งที่ 3/2565

            เครือข่ายคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยจัดประชุม บริการระหว่างห้องสมุด EDS-ThaiPUL เมื่อวัน 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:30 – 16:00 น. ณ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

UTCC Library

November 28, 2022

ต้อนรับคณะนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ISM)

            วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 สำนักหอสมุดกลาง โดยคุณปนัดดา บุญสิงห์ หัวหน้าแผนกบริการฯ และ คุณธนภร กาญจนเลขา บรรณารักษ์ Library Celebrity พร้อมทีมงานร่วมให้การต้อนรับคณะนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ISM) หลักสูตร Global MBA Offshore Program จากวิทยาเขตย่างกุ้งและวิทยาเขตมัณฑะเลย์

UTCC Library

November 21, 2022

เชิญเข้าร่วมงาน 2022 Forum on Future of World Academic Libraries (WAL)

            เชิญเข้าร่วมงาน 2022 Forum on Future of World Academic Libraries (WAL) จัดโดย International Association of University Libraries (IATUL), Tsinghua University Library and The University of Hong Kong Libraries ร่วมกับ สำนักพิมพ์ CNKI (China National Knowledge Infrastructure; Chinese: 中国知网) ในวันพุธและพฤหัสบดีที่ 16-17 พฤศจิกายน 2565

UTCC Library

November 16, 2022

การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านการบูรณาการ Digital Technology สำหรับการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

            ดร. จอมขวัญ ผลภาษี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ ประธานฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท) เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านการบูรณาการ Digital Technology สำหรับการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้วย โดยทีมผู้บริหาร Dugga Digital Assessment จากประเทศสวีเดน

UTCC Library

October 27, 2022

เข้าร่วมงาน Wiley Thailand Roundtable

            วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเข้าร่วมงาน Wiley Thailand Roundtable 2022 โดยคุณพนิดา ว่องไวยุทธ์และคุณจุฑามาศ ดุษฎีสุนทรสกุล

UTCC Library

October 7, 2022

เข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิง ประจำปี 2565

            สำนักหอสมุดกลาง ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำปี 2565 ในวันที่ 29 กันยายน 2565 #UTCC #UTCCLibrary #ซ้อมดับเพลิง

UTCC Library

September 29, 2022
1 2 3 7