รางวัลพนักงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

      สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอแสดงความยินดีกับ ดร. จอมขวัญ ผลภาษี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ในโอกาสได้รับรางวัลพนักงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 💙💛♥️ #UTCCLibrary#UTCCLIB

UTCC Library

January 31, 2024

ต้อนรับอธิการบดีและคณะของ Guangzhou Huashang Education Group

         สำนักหอสมุดกลาง โดย ดร. จอมขวัญ ผลภาษี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง และทีมงาน ได้ให้การต้อนรับอธิการบดีและคณะของ Guangzhou Huashang Education Group ประเทศจีน วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 10.30 – 11.00 น.

UTCC Library

January 25, 2024

สำนักหอสมุดกลาง แจ้งวันหยุด ประจำเดือนธันวาคม 2566

แจ้งวันหยุด ประจำเดือนธันวาคม 2566 ดังนี้

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม

วันอาทิตย์ที่ 10 – 11 ธันวาคม

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2566 – 1 มกราคม 2567

1. ผู้ใช้บริการสามารถคืนหนังสือได้ที่ตู้คืนหนังสือ อาคาร 5,21,24 ได้ทุกวัน

2. บริการค้นคว้าออนไลน์ และ ตอบคำถาม 24/7 ที่ https://library.utcc.ac.th/#UTCCLibrary

UTCC Library

December 7, 2023

ประชุมเชิงปฏิบัติการ คลังจดหมายเหตุอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

            บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง คลังจดหมายเหตุอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 9.00-14.30 น. โดย สำนักสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช. 1 สำนังานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) #UTCCLibrary #UTCCLIB

UTCC Library

December 7, 2023

การประชุมฝ่ายทรัพยากรและระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 4/2566 (วาระพิเศษ)

         สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดย ดร. จอมขวัญ ผลภาษี ประธานฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ได้ให้การต้อนรับผู้บริหารห้องสมุดจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เข้าร่วมคณะกรรมการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

UTCC Library

November 23, 2023

OCLC Seminar 2023

         บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมงานสัมมนา OCLC ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 10:00 – 14:00 น. ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพ

UTCC Library

October 28, 2023

ต้อนรับคณะนักศึกษาจากหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

         ทีมงานสำนักหอสมุดกลาง โดยคุณปนัดดา บุญสิงห์ หัวหน้าแผนกบริการสารสนเทศ ต้อนรับคณะนักศึกษาจากหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต นำโดยผศ. ดร.ศิริญญา ดุสิตนานนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตร นำนักศึกษาจำนวน 20 คน เข้าเยี่ยมชม สำนักหอสมุดกลาง ชั้น 5-7 ในวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 15.00-16.00 น.

UTCC Library

October 4, 2023

การประชุมกลุ่มสมาชิก EDS-THAIPUL ครั้งที่ 3/2566

          เครือข่ายคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยจัดประชุม บริการระหว่างห้องสมุด EDS-ThaiPUL ในวันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 09:30 – 15:30 น. ณ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

UTCC Library

September 21, 2023

ต้อนรับคณะบุคคลจาก National Assembly of Bhutan และ National Council of Bhutan

           สำนักหอสมุดกลาง โดย ดร. จอมขวัญ ผลภาษี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง และทีมงาน ได้ให้การต้อนรับคณะบุคคลจาก National Assembly of Bhutan และ National Council of Bhutan ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมดูงานด้านการบริหารจัดการห้องสมุดด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบูรณาการระบบ Koha Library Software ในการพัฒนาระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการบริการทรัพยากรการเรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

UTCC Library

September 1, 2023

EdTeX 2023 งานแสดงนวัตกรรมการเรียนการสอน

         บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมงาน EdTeX 2023 งานแสดงนวัตกรรมการเรัยนการสอบ บทใหม่วงการศึกษา ในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 10:00 – 16:00 น. ณ Hall 6 – 7 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

UTCC Library

September 1, 2023
1 2 3 11