รางวัลพนักงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

      สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอแสดงความยินดีกับ ดร. จอมขวัญ ผลภาษี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ในโอกาสได้รับรางวัลพนักงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 💙💛♥️ #UTCCLibrary#UTCCLIB

UTCC Library

January 31, 2024

ต้อนรับอธิการบดีและคณะของ Guangzhou Huashang Education Group

         สำนักหอสมุดกลาง โดย ดร. จอมขวัญ ผลภาษี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง และทีมงาน ได้ให้การต้อนรับอธิการบดีและคณะของ Guangzhou Huashang Education Group ประเทศจีน วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 10.30 – 11.00 น.

UTCC Library

January 25, 2024

นำชม และแนะนำการใช้ระบบต่าง ๆ ของห้องสมุด 25/01/2567

            สำนักหอสมุดกลาง โดย ดร. จอมขวัญ ผลภาษี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง และคุณพนิดา ว่องไวยุทธ์ บรรณารักษ์ สำนักหอสมุดกลาง ได้ให้บริการนำชมห้องสมุด และแนะนำวิธีการค้น Database ให้นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ (ISM) วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2567 ณ สำนักหอสมุดกลาง อาคาร 24 ชั้น 6

UTCC Library

January 25, 2024

แนะนำการใช้ระบบต่าง ๆ ของห้องสมุด 20/01/2567

            สำนักหอสมุดกลาง โดย คุณพนิดา ว่องไวยุทธ์ บรรณารักษ์ สำนักหอสมุดกลาง ได้ให้บริการจัดอบรมการค้นคว้าข้อมูลประกอบการเรียนและระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ของหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต ชั้นปี 2 วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 เวลา 09.00-12.00 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 24 ชั้น 15

UTCC Library

January 20, 2024

การจัดอบรมการใช้งานโปรแกรม Endnote 15/01/67

            สำนักหอสมุดกลาง โดย คุณพนิดา ว่องไวยุทธ์ บรรณารักษ์ สำนักหอสมุดกลางได้ให้บริการจัดอบรมการใช้งานโปรแกรม Endnote ให้แก่คณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 09.30-12.00 ณ ห้องเรียน 5301

UTCC Library

January 15, 2024

แนะนำการใช้ระบบต่าง ๆ ของห้องสมุด 13/01/2567

            สำนักหอสมุดกลาง โดย คุณพนิดา ว่องไวยุทธ์ บรรณารักษ์ สำนักหอสมุดกลาง ได้ให้บริการแนะนำการใช้ระบบต่าง ๆ และฐานข้อมูลของห้องสมุด ให้แก่นักศึกษา สาขาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 14.30 – 15.30 น. ณ ห้องเรียน 5504

UTCC Library

January 13, 2024

สำนักหอสมุดกลาง แจ้งวันหยุด ประจำเดือนธันวาคม 2566

แจ้งวันหยุด ประจำเดือนธันวาคม 2566 ดังนี้

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม

วันอาทิตย์ที่ 10 – 11 ธันวาคม

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2566 – 1 มกราคม 2567

1. ผู้ใช้บริการสามารถคืนหนังสือได้ที่ตู้คืนหนังสือ อาคาร 5,21,24 ได้ทุกวัน

2. บริการค้นคว้าออนไลน์ และ ตอบคำถาม 24/7 ที่ https://library.utcc.ac.th/#UTCCLibrary

UTCC Library

December 7, 2023

ประชุมเชิงปฏิบัติการ คลังจดหมายเหตุอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

            บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง คลังจดหมายเหตุอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 9.00-14.30 น. โดย สำนักสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช. 1 สำนังานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) #UTCCLibrary #UTCCLIB

UTCC Library

December 7, 2023

การประชุมฝ่ายทรัพยากรและระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 4/2566 (วาระพิเศษ)

         สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดย ดร. จอมขวัญ ผลภาษี ประธานฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ได้ให้การต้อนรับผู้บริหารห้องสมุดจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เข้าร่วมคณะกรรมการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

UTCC Library

November 23, 2023

OCLC Seminar 2023

         บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมงานสัมมนา OCLC ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 10:00 – 14:00 น. ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพ

UTCC Library

October 28, 2023
1 2 3 12