ประเด็นชวนคิดพลิกเกมส์ประเทศไทย

         บุคลากร สำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมฟังการบรรยายของ ดร.สุวิทย์ เมษิณทรีย์ อดีต รมต.ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เรื่องประเด็นชวนคิดพลิกเกมส์ประเทศไทย ห้อง 10201 เวลา 14.00- 16.00 น. #UTCCLibrary

UTCC Library

May 31, 2023

ต้อนรับคณะนักศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์

          วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 ทีมงานสำนักหอสมุดกลาง โดยคุณพนิดา ว่องไวยุทธ์ บรรณารักษ์ แผนกส่งเสริมการค้นคว้าและการวิจัย ให้การต้อนรับนักศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ ในโอกาสมาเยี่ยมชมห้องสมุด 🎉📚🏫🎊 #UTCCLibrary #LibraryTour

UTCC Library

May 22, 2023

BKNIX PEERING FORUS & ThaiNOG Day 2023

          บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมการอบรม BKNIX PEERING FORUM & ThaiNOG Day 2023 ในวันจันทร์ที่ 15 และวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:00 – 16:30 น. ณ Carlton Hotel Bangkok Sukhumvit

UTCC Library

May 18, 2023

โครงการอบรมเสวนาป้องกันภัยไซเบอร์ใกล้ตัว

          บุคลากร สำนักหอสมุดกลาง  เข้าร่วมอบรม “โครงการอบรมเสวนาป้องกันภัยไซเบอร์ใกล้ตัว” ในวันศุกร์ที่ 28 และวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 10201 อาคาร 10 ชั้น 2

UTCC Library

May 3, 2023

วารสารเครือข่ายกรมศิลปากร

            วารสารเครือข่ายกรมศิลปากร ฉบับปฐมฤกษ์ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ (เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖) รายไตรมาส เป็นสื่อกลาง สร้างความเข้าใจและองค์ความรู้ เกี่ยวกับมรดกทางศิลปวัฒนธรรม

UTCC Library

April 4, 2023

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดที่ ๑๘ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

            ดร. จอมขวัญ ผลภาษี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดที่ ๑๘ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ในวันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

UTCC Library

March 26, 2023

ต้อนรับคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

         วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 ดร. จอมขวัญ ผลภาษี ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดกลาง และ ทีมงาน ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.สามารถ อัยกร คณบดีและคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร โดยมี ดร.ชัชชัย หวังวิวัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ผศ. เจษฎา แก้ววิทย์ ร่วมต้อนรับคณะดูงาน

UTCC Library

March 22, 2023

ต้อนรับคณะคณาจารย์และนักศึกษาจาก College De Paris

            ดร. จอมขวัญ ผลภาษี ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดกลาง และทีมงาน ร่วมให้การต้อนรับคณะคณาจารย์และนักศึกษาจาก College De Paris ในโครงการหลักสูตรแลกเปลี่ยนระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษา

UTCC Library

March 21, 2023

การประชุมกลุ่มสมาชิก EDS-THAIPUL ครั้งที่ 1/2566

            เครือข่ายคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยจัดประชุม บริการระหว่างห้องสมุด EDS-ThaiPUL เมื่อวัน 17 มีนาคม 2566 เวลา 09:30 – 16:00 น. ณ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

UTCC Library

March 17, 2023

ต้อนรับรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมที่ปรึกษาสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

         วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 ทีมงานสำนักหอสมุดกลาง ร่วมให้การต้อนรับรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์วงเดือน สิมะโชคดี พร้อมที่ปรึกษาสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ นายวีระชัย ศรีเพชระกุล ในโอกาสมาเยี่ยมชมห้องสมุด

UTCC Library

March 17, 2023
1 2 3 9