ห้องสมุดยุคใหม่กับการนำ AI มาใช้งานอย่างรู้เท่าทัน

      บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมการประชุมวิชาการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปี 2567 ในหัวข้อ “ห้องสมุดยุคใหม่กับการนำ AI มาใช้งานอย่างรู้เท่าทัน” ระหว่างวันที่ 18-19 ก.ค. 2567 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้เท่าทันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในวิชาชีพบรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ และสายงานที่เกี่ยวข้อง#AILibrarian#UTCCLibrary#UTCCLIB

UTCC Library

July 23, 2024

ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะอาจารย์ จากคณะพยาบาลศาสตร์

          สำนักหอสมุดกลาง โดย ดร. จอมขวัญ ผลภาษี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง และทีมงาน ได้ให้การต้อนรับและนำชมคณะผู้บริหารและคณะอาจารย์ จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2567 ระหว่างเวลา 13.00-15.00 น.

#UTCCLibrary #UTCCLIB

UTCC Library

July 15, 2024

ต้อนรับคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์

         สำนักหอสมุดกลาง โดย ดร. จอมขวัญ ผลภาษี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง และทีมงาน ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ วันศุกร์ที่ 21 มิถุายน 2567 เวลา 14.00 – 14.30 น. #UTCCLibrary #UTCCLIB

UTCC Library

June 21, 2024

อบรมทักษะการสืบค้นความรู้ผ่านระบบของสำนักหอสมุดกลางและฐานข้อมูล

            คุณพนิดา ว่องไวยุทธ์ บรรณารักษ์ผู้ช่วยวิจัย แผนกส่งเสริมสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าวิจัย เป็นวิทยากรอบรมให้กับนักศึกษาปริญญาโท จำนวน 18 คน เกี่ยวกับทรักษะการค้นคว้าข้อมูลจากสำนักหอสมุดกลางและระบบฐานข้อมูลต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00-16.00 น. ณ อาคาร 5 ห้อง 5505 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

UTCC Library

May 25, 2024

การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 36

         บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมโครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 หัวข้อ “The Transformative Impact of AI on Revolutionizing Operations in Libraries” ระหว่างวันที่ 20-21 พ.ค. 2567 ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

UTCC Library

May 23, 2024

สัมมนาภายในครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 หัวข้อ “Library Ways Forward: Users’ Perspectives in Service Excellence and Best Practice”

         สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดสัมมนาภายในครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 หัวข้อ “Library Ways Forward: Users’ Perspectives in Service Excellence and Best Practice” โดย ดร. จอมขวัญ ผลภาษี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง

UTCC Library

May 20, 2024

การประชุมกลุ่มสมาชิก EDS-THAIPUL ครั้งที่ 2/2567

         สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้าร่วมประชุมเครือข่ายบริการทรัพยากรการเรียนรู้ระหว่างห้องสมุดสถาบันิุดมศึกษา EDS-ThaiPUL ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:30 – 15:30 น. ณ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

UTCC Library

May 20, 2024

การบริหารวิทยานิพนธ์ด้วยระบบ iThesis

         วันที่ 23 เมษายน 2567 ดร. จอมขวัญ ผลภาษี และทีมงานสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในนามฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดกิจกรรมให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเข้าศึกษาดูงานหัวข้อ “การบริหารวิทยานิพนธ์ด้วยระบบ iThesis” ณ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย…

UTCC Library

April 23, 2024

โครงการหนังสือดีต้องมีเข้าห้องสมุด

     วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นำทีมบรรณารักษ์ โครงการหนังสือดีต้องมีเข้าห้องสมุด คัดเลือกหนังสือ ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 52 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 22 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์#UTCCLibrary

UTCC Library

April 5, 2024

สุดยอด 5 อันดับโอกาสด้านความยั่งยืนทางธุรกิจ ปี 2567

        อบรมหัวข้อ สุดยอด 5 อันดับโอกาสด้านความยั่งยืนทางธุรกิจ ปี 2567 โดยตัวแทน จาก บริษัท ฟอรส์ท แอนด์ ซัลลิวัน (ไทยแลนด์) ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ สำนักหอสมุดกลาง ห้องค้นคว้า อาคาร 24 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

UTCC Library

April 3, 2024
1 2 3 13