News & Events

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดที่ ๑๘ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

            ดร. จอมขวัญ ผลภาษี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดที่ ๑๘ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ในวันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ นำโดย ดร.อภิรดี อำนรรฆมณี ประธานคณะอนุกรรมการฯ ได้มุ่งเน้นหารือความร่วมมือเพื่อประโยชน์ของสมาชิกเครือข่าย และรับฟังแนวทางพัฒนามาตรฐานสากลด้านคลังทรัพยากรผลงานวิชาการและวิจัยประจำสถาบันฯ…

UTCC Library

March 26, 2023

ต้อนรับคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

         วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 ดร. จอมขวัญ ผลภาษี ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดกลาง และ ทีมงาน ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.สามารถ อัยกร คณบดีและคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร โดยมี ดร.ชัชชัย หวังวิวัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ผศ. เจษฎา แก้ววิทย์ ร่วมต้อนรับคณะดูงาน

UTCC Library

March 22, 2023

ต้อนรับคณะคณาจารย์และนักศึกษาจาก College De Paris

            ดร. จอมขวัญ ผลภาษี ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดกลาง และทีมงาน ร่วมให้การต้อนรับคณะคณาจารย์และนักศึกษาจาก College De Paris ในโครงการหลักสูตรแลกเปลี่ยนระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษา

UTCC Library

March 21, 2023

การประชุมกลุ่มสมาชิก EDS-THAIPUL ครั้งที่ 1/2566

            เครือข่ายคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยจัดประชุม บริการระหว่างห้องสมุด EDS-ThaiPUL เมื่อวัน 17 มีนาคม 2566 เวลา 09:30 – 16:00 น. ณ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

UTCC Library

March 17, 2023

ต้อนรับรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมที่ปรึกษาสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

         วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 ทีมงานสำนักหอสมุดกลาง ร่วมให้การต้อนรับรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์วงเดือน สิมะโชคดี พร้อมที่ปรึกษาสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ นายวีระชัย ศรีเพชระกุล ในโอกาสมาเยี่ยมชมห้องสมุด

UTCC Library

March 17, 2023

ต้อนรับนคณะจากสถานกงสุลอินเดีย เยี่ยมชมสำนักหอสมุดกลาง

         วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 สำนักหอสมุดกลาง โดยคุณปนัดดา บุญสิงห์ หัวหน้าแผนกบริการสารสนเทศ คุณมณฑิรา นิวาศะบุตร คุณธนภร กาญจนเลขา คุณอุบลพรรณ พันธ์ดารา และทีมงานสำนักหอสมุดกลาง ให้การต้อนรับนายนิธิรุจน์ โผนประเสริฐ กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน กงสุลมงคล ศิวารักษ์ และคณะจากสถานกงสุลอินเดีย ในโอกาสที่มาเยี่ยมชมสำนักหอสมุดกลาง โดยมี ดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และุคณปาริชาต ธรรมจินดา หัวหน้ากองวิเทศสัมพันธ์ นำคณะผู้เยี่ยมชมมาในครั้งนี้

UTCC Library

March 15, 2023
All News & Events