News & Events

การประชุมกลุ่มสมาชิก EDS-THAIPUL ครั้งที่ 3/2566

          เครือข่ายคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยจัดประชุม บริการระหว่างห้องสมุด EDS-ThaiPUL ในวันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 09:30 – 15:30 น. ณ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

UTCC Library

September 21, 2023

ต้อนรับคณะบุคคลจาก National Assembly of Bhutan และ National Council of Bhutan

           สำนักหอสมุดกลาง โดย ดร. จอมขวัญ ผลภาษี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง และทีมงาน ได้ให้การต้อนรับคณะบุคคลจาก National Assembly of Bhutan และ National Council of Bhutan ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมดูงานด้านการบริหารจัดการห้องสมุดด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบูรณาการระบบ Koha Library Software ในการพัฒนาระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการบริการทรัพยากรการเรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

UTCC Library

September 1, 2023

EdTeX 2023 งานแสดงนวัตกรรมการเรียนการสอน

         บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมงาน EdTeX 2023 งานแสดงนวัตกรรมการเรัยนการสอบ บทใหม่วงการศึกษา ในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 25666 เวลา 10:00 – 16:00 น. ณ Hall 6 – 7 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

UTCC Library

September 1, 2023

Library Parade 2023

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เชิญร่วมงาน Library Parade 2023 ยกทัพกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมของรางวัลเพิ่มความสนุก

UTCC Library

August 22, 2023

ต้อนรับนักศึกษาโครงการความร่วมมือกับ Harbour.Space University

              วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 ทีมงานสำนักหอสมุดกลาง ร่วมให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากโครงการความร่วมมือกับ Harbour.Space University ประเทศสเปน จำนวน 40 คน ในโอกาสมาเยี่ยมชมห้องสมุด🎉📚🏫🎊 #UTCCLibrary #LibraryTour

UTCC Library

August 18, 2023

ต้อนรับคณะนักศึกษาจากวิชา E-Commerce กับกิจกรรมแนะนำบริการ

         วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 ทีมงานสำนักหอสมุดกลาง โดยคุณจุฑามาศ ดุษฎีสุนทรสกุล และคุณธนวัฒน์ มิ่งมณี ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากวิชา E-Commerce กับกิจกรรมแนะนำบริการ และสอนทักษะการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด 🎉📚🏫🎊#UTCCLibrary #LibraryTour

UTCC Library

August 16, 2023
All News & Events