News & Events

รางวัลพนักงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

      สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอแสดงความยินดีกับ ดร. จอมขวัญ ผลภาษี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ในโอกาสได้รับรางวัลพนักงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 💙💛♥️ #UTCCLibrary#UTCCLIB

UTCC Library

January 31, 2024

ต้อนรับอธิการบดีและคณะของ Guangzhou Huashang Education Group

         สำนักหอสมุดกลาง โดย ดร. จอมขวัญ ผลภาษี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง และทีมงาน ได้ให้การต้อนรับอธิการบดีและคณะของ Guangzhou Huashang Education Group ประเทศจีน วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 10.30 – 11.00 น.

UTCC Library

January 25, 2024

สำนักหอสมุดกลาง แจ้งวันหยุด ประจำเดือนธันวาคม 2566

แจ้งวันหยุด ประจำเดือนธันวาคม 2566 ดังนี้

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม

วันอาทิตย์ที่ 10 – 11 ธันวาคม

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2566 – 1 มกราคม 2567

1. ผู้ใช้บริการสามารถคืนหนังสือได้ที่ตู้คืนหนังสือ อาคาร 5,21,24 ได้ทุกวัน

2. บริการค้นคว้าออนไลน์ และ ตอบคำถาม 24/7 ที่ https://library.utcc.ac.th/#UTCCLibrary

UTCC Library

December 7, 2023

ประชุมเชิงปฏิบัติการ คลังจดหมายเหตุอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

            บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง คลังจดหมายเหตุอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 9.00-14.30 น. โดย สำนักสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช. 1 สำนังานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) #UTCCLibrary #UTCCLIB

UTCC Library

December 7, 2023

การประชุมฝ่ายทรัพยากรและระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 4/2566 (วาระพิเศษ)

         สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดย ดร. จอมขวัญ ผลภาษี ประธานฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ได้ให้การต้อนรับผู้บริหารห้องสมุดจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เข้าร่วมคณะกรรมการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

UTCC Library

November 23, 2023

OCLC Seminar 2023

         บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมงานสัมมนา OCLC ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 10:00 – 14:00 น. ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพ

UTCC Library

October 28, 2023
All News & Events