ประชุมเชิงปฏิบัติการ คลังจดหมายเหตุอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

            บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง คลังจดหมายเหตุอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 9.00-14.30 น. โดย สำนักสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช. 1 สำนังานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) #UTCCLibrary #UTCCLIB

UTCC Library

December 7, 2023

การประชุมฝ่ายทรัพยากรและระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 4/2566 (วาระพิเศษ)

         สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดย ดร. จอมขวัญ ผลภาษี ประธานฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ได้ให้การต้อนรับผู้บริหารห้องสมุดจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เข้าร่วมคณะกรรมการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

UTCC Library

November 23, 2023

OCLC Seminar 2023

         บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมงานสัมมนา OCLC ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 10:00 – 14:00 น. ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพ

UTCC Library

October 28, 2023

ต้อนรับคณะนักศึกษาจากหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

         ทีมงานสำนักหอสมุดกลาง โดยคุณปนัดดา บุญสิงห์ หัวหน้าแผนกบริการสารสนเทศ ต้อนรับคณะนักศึกษาจากหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต นำโดยผศ. ดร.ศิริญญา ดุสิตนานนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตร นำนักศึกษาจำนวน 20 คน เข้าเยี่ยมชม สำนักหอสมุดกลาง ชั้น 5-7 ในวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 15.00-16.00 น.

UTCC Library

October 4, 2023

การประชุมกลุ่มสมาชิก EDS-THAIPUL ครั้งที่ 3/2566

          เครือข่ายคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยจัดประชุม บริการระหว่างห้องสมุด EDS-ThaiPUL ในวันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 09:30 – 15:30 น. ณ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

UTCC Library

September 21, 2023

แนะนำการใช้ระบบต่าง ๆ ของห้องสมุด 16/09/2566

            สำนักหอสมุดกลาง โดย คุณพนิดา ว่องไวยุทธ์ บรรณารักษ์ สำนักหอสมุดกลาง ได้ให้บริการแนะนำการใช้ระบบต่าง ๆ ของห้องสมุด ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา) ปีการศึกษา 2566 วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 12.30 – 13.00 น. ณ ห้องเรียน 5502

UTCC Library

September 16, 2023

การบรรยายพิเศษ “การสืบค้นข้อมูลเพื่อการทำวิจัย การอ้างอิง การทำบรรณานุกรม และการใช้โปรแกรม Endnote X9” 05/09/66

            สำนักหอสมุดกลาง โดย คุณพนิดา ว่องไวยุทธ์ บรรณารักษ์ สำนักหอสมุดกลาง จัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การสืบค้นข้อมูลเพื่อการทำวิจัย การอ้างอิง การทำบรรณานุกรม และการใช้โปรแกรม Endnote X9”

UTCC Library

September 5, 2023

แนะนำการเข้าใช้บริการและสืบค้นข้อมูลห้องสมุด 03/09/2566

            สำนักหอสมุดกลาง โดย คุณพนิดา ว่องไวยุทธ์ บรรณารักษ์ สำนักหอสมุดกลาง ได้ให้แนะนำการเข้าใช้บริการและสืบค้นข้อมูลห้องสมุด ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ บัญชีมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2566 วันอังคารที่ 3 กันยายน 2566 เวลา 11.30 – 13.30 น. ณ ห้องเรียน 5304

UTCC Library

September 3, 2023

ต้อนรับคณะบุคคลจาก National Assembly of Bhutan และ National Council of Bhutan

           สำนักหอสมุดกลาง โดย ดร. จอมขวัญ ผลภาษี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง และทีมงาน ได้ให้การต้อนรับคณะบุคคลจาก National Assembly of Bhutan และ National Council of Bhutan ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมดูงานด้านการบริหารจัดการห้องสมุดด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบูรณาการระบบ Koha Library Software ในการพัฒนาระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการบริการทรัพยากรการเรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

UTCC Library

September 1, 2023

EdTeX 2023 งานแสดงนวัตกรรมการเรียนการสอน

         บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมงาน EdTeX 2023 งานแสดงนวัตกรรมการเรัยนการสอบ บทใหม่วงการศึกษา ในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 10:00 – 16:00 น. ณ Hall 6 – 7 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

UTCC Library

September 1, 2023
1 2 3 4 5 13