ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต พิธีประสาทปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2565

       ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต / มหาบัณฑิต ใหม่ ป้ายแดงทุกท่าน ห้องสมุดเราจัดสรรมุมถ่ายรูปสวยๆ ที่นั่งนุ่มๆ และรับชมถ่ายทอดสดพิธีประสาทปริญญาบัตร บน Smart TV ตามจุดให้บริการในพื้นที่พร้อมให้ทุกท่านเข้ามา Check in ณ อาคาร 24 ชั้น 5 – 7 แล้วพบกันจ้า

UTCC Library

March 23, 2024

ประชุมร่วม คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และ กองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม (กขค.) ในการประชุม ครั้งที่ 2/2567

         สำนักหอสมุดกลาง เน้นย้ำความสำคัญของการส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรห้องสมุดและคลังความรู้ทั้งในและต่างประเทศอย่างเท่าเทียม โดยอาจารย์ ดร. จอมขวัญ ผลภาษี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ ประธานฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้ฯ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท) เข้าประชุมร่วม คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และ กองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม (กขค.)

UTCC Library

March 15, 2024

ต้อนรับคณะนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ภาคนอกเวลาทำการ จากคณะนิเทศศาสตร์

    สำนักหอสมุดกลาง โดย คุณพนิดา ว่องไวยุทธ์ และคุณอุบลพรรณ  พันธุ์ดารา บรรณารักษ์ สำนักหอสมุดกลาง แนะนำวิธีการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด ห้องเรียน 21505 และให้บริการนำชมห้องสมุด กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคนอกเวลาทำการ คณะนิเทศศาสตร์  จำนวน 46 คน    ในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567 #UTCCLibrary #UTCCLIB

UTCC Library

March 11, 2024

รางวัลพนักงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

      สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอแสดงความยินดีกับ ดร. จอมขวัญ ผลภาษี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ในโอกาสได้รับรางวัลพนักงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 💙💛♥️ #UTCCLibrary#UTCCLIB

UTCC Library

January 31, 2024

ต้อนรับอธิการบดีและคณะของ Guangzhou Huashang Education Group

         สำนักหอสมุดกลาง โดย ดร. จอมขวัญ ผลภาษี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง และทีมงาน ได้ให้การต้อนรับอธิการบดีและคณะของ Guangzhou Huashang Education Group ประเทศจีน วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 10.30 – 11.00 น.

UTCC Library

January 25, 2024

นำชม และแนะนำการใช้ระบบต่าง ๆ ของห้องสมุด 25/01/2567

            สำนักหอสมุดกลาง โดย ดร. จอมขวัญ ผลภาษี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง และคุณพนิดา ว่องไวยุทธ์ บรรณารักษ์ สำนักหอสมุดกลาง ได้ให้บริการนำชมห้องสมุด และแนะนำวิธีการค้น Database ให้นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ (ISM) วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2567 ณ สำนักหอสมุดกลาง อาคาร 24 ชั้น 6

UTCC Library

January 25, 2024

แนะนำการใช้ระบบต่าง ๆ ของห้องสมุด 20/01/2567

            สำนักหอสมุดกลาง โดย คุณพนิดา ว่องไวยุทธ์ บรรณารักษ์ สำนักหอสมุดกลาง ได้ให้บริการจัดอบรมการค้นคว้าข้อมูลประกอบการเรียนและระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ของหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต ชั้นปี 2 วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 เวลา 09.00-12.00 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 24 ชั้น 15

UTCC Library

January 20, 2024

การจัดอบรมการใช้งานโปรแกรม Endnote 15/01/67

            สำนักหอสมุดกลาง โดย คุณพนิดา ว่องไวยุทธ์ บรรณารักษ์ สำนักหอสมุดกลางได้ให้บริการจัดอบรมการใช้งานโปรแกรม Endnote ให้แก่คณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 09.30-12.00 ณ ห้องเรียน 5301

UTCC Library

January 15, 2024

แนะนำการใช้ระบบต่าง ๆ ของห้องสมุด 13/01/2567

            สำนักหอสมุดกลาง โดย คุณพนิดา ว่องไวยุทธ์ บรรณารักษ์ สำนักหอสมุดกลาง ได้ให้บริการแนะนำการใช้ระบบต่าง ๆ และฐานข้อมูลของห้องสมุด ให้แก่นักศึกษา สาขาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 14.30 – 15.30 น. ณ ห้องเรียน 5504

UTCC Library

January 13, 2024

สำนักหอสมุดกลาง แจ้งวันหยุด ประจำเดือนธันวาคม 2566

แจ้งวันหยุด ประจำเดือนธันวาคม 2566 ดังนี้

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม

วันอาทิตย์ที่ 10 – 11 ธันวาคม

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2566 – 1 มกราคม 2567

1. ผู้ใช้บริการสามารถคืนหนังสือได้ที่ตู้คืนหนังสือ อาคาร 5,21,24 ได้ทุกวัน

2. บริการค้นคว้าออนไลน์ และ ตอบคำถาม 24/7 ที่ https://library.utcc.ac.th/#UTCCLibrary

UTCC Library

December 7, 2023
1 2 3 4 13