ประชุมและรายงานผลการดำเนินงาน อพส. ชุดที่ 18 วันที่ 21/07/66