สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยร่วมกับ Department of Library and Information Science,National Taiwan University (NTU)