ประเด็นชวนคิดพลิกเกมส์ประเทศไทย

         บุคลากร สำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมฟังการบรรยายของ ดร.สุวิทย์ เมษิณทรีย์ อดีต รมต.ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เรื่องประเด็นชวนคิดพลิกเกมส์ประเทศไทย ห้อง 10201 เวลา 14.00- 16.00 น. #UTCCLibrary

UTCC Library

May 31, 2023

BKNIX PEERING FORUS & ThaiNOG Day 2023

          บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมการอบรม BKNIX PEERING FORUM & ThaiNOG Day 2023 ในวันจันทร์ที่ 15 และวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:00 – 16:30 น. ณ Carlton Hotel Bangkok Sukhumvit

UTCC Library

May 18, 2023

โครงการอบรมเสวนาป้องกันภัยไซเบอร์ใกล้ตัว

          บุคลากร สำนักหอสมุดกลาง  เข้าร่วมอบรม “โครงการอบรมเสวนาป้องกันภัยไซเบอร์ใกล้ตัว” ในวันศุกร์ที่ 28 และวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 10201 อาคาร 10 ชั้น 2

UTCC Library

May 3, 2023

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดที่ ๑๘ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

            ดร. จอมขวัญ ผลภาษี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดที่ ๑๘ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ในวันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

UTCC Library

March 26, 2023

การประชุมกลุ่มสมาชิก EDS-THAIPUL ครั้งที่ 1/2566

            เครือข่ายคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยจัดประชุม บริการระหว่างห้องสมุด EDS-ThaiPUL เมื่อวัน 17 มีนาคม 2566 เวลา 09:30 – 16:00 น. ณ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

UTCC Library

March 17, 2023

อบรม Smart Personality with Service Mindset

           บุคลากร สำนักหอสมุดกลาง เข้ารับการอบรม หัวข้อ : “Smart Personality with Service Mindset” อบรมโดย อาจารย์เสาวลักษณ์ สุดประเสริฐ วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 ณ ห้อง 21201 ชั้น 2 ตึก UTCC ISM เวลา 9.00-12.00 น.

UTCC Library

March 15, 2023

อบรม Customer Service

            บุคลากร สำนักหอสมุดกลาง เข้ารับการอบรม หัวข้อ : “Customer Service เพิ่มคุณค่าการบริการ สร้างประสบการณ์เหนือความคาดหมาย” อบรมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์ วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 ณ ห้อง 21201 ชั้น 2 ตึก UTCC ISM เวลา 9.00-16.00 น.

UTCC Library

March 2, 2023

ประชุม Cambridge Asia Librarian Advisory Board (CALAB) ครั้งที่ 10

         สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นเจ้าภาพจัดประชุม Cambridge Asia Librarian Advisory Board (CALAB) ครั้งที่ 10 วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 โดย ดร. จอมขวัญ ผลภาษี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมหารือกับผู้บริหารห้องสมุดจากสถาบันอุดมศึกษาของไทยและต่างประเทศ…

UTCC Library

February 23, 2023

ประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง “เทคโนโลยีวิเคราะห์ความคุ้มค่าการใช้ทรัพยากรห้องสมุด”

         วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00 – 16:30 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ได้รับเชิญจาก บริษัท แอ้ดวานซ์ มีเดีย ซัพพลายส์ จำกัด (AMS) และ OCLC ในการเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง “เทคโนโลยีวิเคราะห์ความคุ้มค่าการใช้ทรัพยากรห้องสมุด” ณ โรงแรมเรดิสัน สุขุทวิท 13 กรุงเทพฯ…

UTCC Library

February 17, 2023

อบรมทักษะการสืบค้นวิชา CA713 สัมมนาการสื่อสารการตลาด

        วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2566 สำนักหอสมุดกลาง จัดอบรมทักษะการสืบค้นวิชา CA713 สัมมนาการสื่อสารการตลาด ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต นักศึกษาปริญญาเอก 7 คน และอาจารย์ 3 คน เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง Study Room 1 อาคาร 24 ชั้น 5 โดยวิยากรผู้เชี่ยวชาญสำนักหอสมุดกลาง คุณพนิดา ว่องไวยุทธ์ แผนกส่งเสริมการค้นคว้าและวิจัย

UTCC Library

January 16, 2023
1 2 3 4