ห้องสมุดยุคใหม่กับการนำ AI มาใช้งานอย่างรู้เท่าทัน

      บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมการประชุมวิชาการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปี 2567 ในหัวข้อ “ห้องสมุดยุคใหม่กับการนำ AI มาใช้งานอย่างรู้เท่าทัน” ระหว่างวันที่ 18-19 ก.ค. 2567 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้เท่าทันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในวิชาชีพบรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ และสายงานที่เกี่ยวข้อง#AILibrarian#UTCCLibrary#UTCCLIB

UTCC Library

July 23, 2024

อบรมทักษะการสืบค้นความรู้ผ่านระบบของสำนักหอสมุดกลางและฐานข้อมูล

            คุณพนิดา ว่องไวยุทธ์ บรรณารักษ์ผู้ช่วยวิจัย แผนกส่งเสริมสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าวิจัย เป็นวิทยากรอบรมให้กับนักศึกษาปริญญาโท จำนวน 18 คน เกี่ยวกับทรักษะการค้นคว้าข้อมูลจากสำนักหอสมุดกลางและระบบฐานข้อมูลต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00-16.00 น. ณ อาคาร 5 ห้อง 5505 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

UTCC Library

May 25, 2024

การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 36

         บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมโครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 หัวข้อ “The Transformative Impact of AI on Revolutionizing Operations in Libraries” ระหว่างวันที่ 20-21 พ.ค. 2567 ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

UTCC Library

May 23, 2024

สัมมนาภายในครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 หัวข้อ “Library Ways Forward: Users’ Perspectives in Service Excellence and Best Practice”

         สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดสัมมนาภายในครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 หัวข้อ “Library Ways Forward: Users’ Perspectives in Service Excellence and Best Practice” โดย ดร. จอมขวัญ ผลภาษี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง

UTCC Library

May 20, 2024

การประชุมกลุ่มสมาชิก EDS-THAIPUL ครั้งที่ 2/2567

         สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้าร่วมประชุมเครือข่ายบริการทรัพยากรการเรียนรู้ระหว่างห้องสมุดสถาบันิุดมศึกษา EDS-ThaiPUL ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:30 – 15:30 น. ณ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

UTCC Library

May 20, 2024

การบริหารวิทยานิพนธ์ด้วยระบบ iThesis

         วันที่ 23 เมษายน 2567 ดร. จอมขวัญ ผลภาษี และทีมงานสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในนามฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดกิจกรรมให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเข้าศึกษาดูงานหัวข้อ “การบริหารวิทยานิพนธ์ด้วยระบบ iThesis” ณ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย…

UTCC Library

April 23, 2024

สุดยอด 5 อันดับโอกาสด้านความยั่งยืนทางธุรกิจ ปี 2567

        อบรมหัวข้อ สุดยอด 5 อันดับโอกาสด้านความยั่งยืนทางธุรกิจ ปี 2567 โดยตัวแทน จาก บริษัท ฟอรส์ท แอนด์ ซัลลิวัน (ไทยแลนด์) ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ สำนักหอสมุดกลาง ห้องค้นคว้า อาคาร 24 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

UTCC Library

April 3, 2024

ประชุมร่วม คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และ กองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม (กขค.) ในการประชุม ครั้งที่ 2/2567

         สำนักหอสมุดกลาง เน้นย้ำความสำคัญของการส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรห้องสมุดและคลังความรู้ทั้งในและต่างประเทศอย่างเท่าเทียม โดยอาจารย์ ดร. จอมขวัญ ผลภาษี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ ประธานฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้ฯ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท) เข้าประชุมร่วม คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และ กองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม (กขค.)

UTCC Library

March 15, 2024

ต้อนรับคณะนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ภาคนอกเวลาทำการ จากคณะนิเทศศาสตร์

    สำนักหอสมุดกลาง โดย คุณพนิดา ว่องไวยุทธ์ และคุณอุบลพรรณ  พันธุ์ดารา บรรณารักษ์ สำนักหอสมุดกลาง แนะนำวิธีการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด ห้องเรียน 21505 และให้บริการนำชมห้องสมุด กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคนอกเวลาทำการ คณะนิเทศศาสตร์  จำนวน 46 คน    ในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567 #UTCCLibrary #UTCCLIB

UTCC Library

March 11, 2024

ประชุมเชิงปฏิบัติการ คลังจดหมายเหตุอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

            บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง คลังจดหมายเหตุอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 9.00-14.30 น. โดย สำนักสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช. 1 สำนังานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) #UTCCLibrary #UTCCLIB

UTCC Library

December 7, 2023
1 2 3 6