ประชุมเชิงปฏิบัติการ คลังจดหมายเหตุอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

            บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง คลังจดหมายเหตุอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 9.00-14.30 น. โดย สำนักสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช. 1 สำนังานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) #UTCCLibrary #UTCCLIB

UTCC Library

December 7, 2023

การประชุมฝ่ายทรัพยากรและระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 4/2566 (วาระพิเศษ)

         สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดย ดร. จอมขวัญ ผลภาษี ประธานฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ได้ให้การต้อนรับผู้บริหารห้องสมุดจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เข้าร่วมคณะกรรมการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

UTCC Library

November 23, 2023

OCLC Seminar 2023

         บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมงานสัมมนา OCLC ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 10:00 – 14:00 น. ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพ

UTCC Library

October 28, 2023

การประชุมกลุ่มสมาชิก EDS-THAIPUL ครั้งที่ 3/2566

          เครือข่ายคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยจัดประชุม บริการระหว่างห้องสมุด EDS-ThaiPUL ในวันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 09:30 – 15:30 น. ณ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

UTCC Library

September 21, 2023

EdTeX 2023 งานแสดงนวัตกรรมการเรียนการสอน

         บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมงาน EdTeX 2023 งานแสดงนวัตกรรมการเรัยนการสอบ บทใหม่วงการศึกษา ในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 10:00 – 16:00 น. ณ Hall 6 – 7 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

UTCC Library

September 1, 2023

สัมมนาภายในเชิงกลยุทธ์และพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2565

                  สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดย ดร. จอมขวัญ ผลภาษี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง และบุคลากรสำนักฯ จัดสัมมนาภายในเชิงกลยุทธ์และพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

UTCC Library

July 25, 2023

ประชุมและรายงานผลการดำเนินงาน อพส. ชุดที่ 18 วันที่ 21/07/66

          คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส) ชุดที่ 18 ในโอกาสนี้ ดร. จอมขวัญ ผลภาษี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมด้วยทีมงาน เข้าร่วมการประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566

UTCC Library

July 21, 2023

การประชุมหารือร่วมกับผู้แทนจาก CNKI

          สำนักหอสมุดกลาง โดย อาจารย์ ดร. จอมขวัญ ผลภาษี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ต้อนรับและหารือร่วมกับ คุณ Veronika Xu และ คุณ Karly Hai ผู้แทนจาก CNKI (China National Knowledge Infrastructure; Chinese: 中国知网)

UTCC Library

July 6, 2023

การประชุมกลุ่มสมาชิก EDS-THAIPUL ครั้งที่ 2/2566

          เครือข่ายคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยจัดประชุม บริการระหว่างห้องสมุด EDS-ThaiPUL ในวันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 09:30 – 15:30 น. ณ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

UTCC Library

June 22, 2023

โครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 35

          บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมโครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 35 “นักปฏิรูปการเรียนรู้แห่งห้องสมุดที่ปราดเปรียว”

UTCC Library

June 21, 2023
1 2 3 5