ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะอาจารย์ จากคณะพยาบาลศาสตร์

          สำนักหอสมุดกลาง โดย ดร. จอมขวัญ ผลภาษี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง และทีมงาน ได้ให้การต้อนรับและนำชมคณะผู้บริหารและคณะอาจารย์ จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2567 ระหว่างเวลา 13.00-15.00 น.

#UTCCLibrary #UTCCLIB

UTCC Library

July 15, 2024

ต้อนรับคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์

         สำนักหอสมุดกลาง โดย ดร. จอมขวัญ ผลภาษี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง และทีมงาน ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ วันศุกร์ที่ 21 มิถุายน 2567 เวลา 14.00 – 14.30 น. #UTCCLibrary #UTCCLIB

UTCC Library

June 21, 2024

การบริหารวิทยานิพนธ์ด้วยระบบ iThesis

         วันที่ 23 เมษายน 2567 ดร. จอมขวัญ ผลภาษี และทีมงานสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในนามฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดกิจกรรมให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเข้าศึกษาดูงานหัวข้อ “การบริหารวิทยานิพนธ์ด้วยระบบ iThesis” ณ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย…

UTCC Library

April 23, 2024

ต้อนรับคณะนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ภาคนอกเวลาทำการ จากคณะนิเทศศาสตร์

    สำนักหอสมุดกลาง โดย คุณพนิดา ว่องไวยุทธ์ และคุณอุบลพรรณ  พันธุ์ดารา บรรณารักษ์ สำนักหอสมุดกลาง แนะนำวิธีการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด ห้องเรียน 21505 และให้บริการนำชมห้องสมุด กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคนอกเวลาทำการ คณะนิเทศศาสตร์  จำนวน 46 คน    ในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567 #UTCCLibrary #UTCCLIB

UTCC Library

March 11, 2024

ต้อนรับอธิการบดีและคณะของ Guangzhou Huashang Education Group

         สำนักหอสมุดกลาง โดย ดร. จอมขวัญ ผลภาษี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง และทีมงาน ได้ให้การต้อนรับอธิการบดีและคณะของ Guangzhou Huashang Education Group ประเทศจีน วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 10.30 – 11.00 น.

UTCC Library

January 25, 2024

ต้อนรับคณะนักศึกษาจากหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

         ทีมงานสำนักหอสมุดกลาง โดยคุณปนัดดา บุญสิงห์ หัวหน้าแผนกบริการสารสนเทศ ต้อนรับคณะนักศึกษาจากหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต นำโดยผศ. ดร.ศิริญญา ดุสิตนานนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตร นำนักศึกษาจำนวน 20 คน เข้าเยี่ยมชม สำนักหอสมุดกลาง ชั้น 5-7 ในวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 15.00-16.00 น.

UTCC Library

October 4, 2023

ต้อนรับคณะบุคคลจาก National Assembly of Bhutan และ National Council of Bhutan

           สำนักหอสมุดกลาง โดย ดร. จอมขวัญ ผลภาษี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง และทีมงาน ได้ให้การต้อนรับคณะบุคคลจาก National Assembly of Bhutan และ National Council of Bhutan ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมดูงานด้านการบริหารจัดการห้องสมุดด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบูรณาการระบบ Koha Library Software ในการพัฒนาระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการบริการทรัพยากรการเรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

UTCC Library

September 1, 2023

ต้อนรับนักศึกษาโครงการความร่วมมือกับ Harbour.Space University

              วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 ทีมงานสำนักหอสมุดกลาง ร่วมให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากโครงการความร่วมมือกับ Harbour.Space University ประเทศสเปน จำนวน 40 คน ในโอกาสมาเยี่ยมชมห้องสมุด🎉📚🏫🎊 #UTCCLibrary #LibraryTour

UTCC Library

August 18, 2023

ต้อนรับนักศึกษาโครงการความร่วมมือกับ Harbour.Space University

              วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 ทีมงานสำนักหอสมุดกลาง ร่วมให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากโครงการความร่วมมือกับ Harbour.Space University ประเทศสเปน จำนวน 40 คน ในโอกาสมาเยี่ยมชมห้องสมุด🎉📚🏫🎊 #UTCCLibrary #LibraryTour

UTCC Library

August 18, 2023

ต้อนรับคณะนักศึกษาจากวิชา E-Commerce กับกิจกรรมแนะนำบริการ

         วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 ทีมงานสำนักหอสมุดกลาง โดยคุณจุฑามาศ ดุษฎีสุนทรสกุล และคุณธนวัฒน์ มิ่งมณี ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากวิชา E-Commerce กับกิจกรรมแนะนำบริการ และสอนทักษะการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด 🎉📚🏫🎊#UTCCLibrary #LibraryTour

UTCC Library

August 16, 2023
1 2 3