ต้อนรับอธิการบดีและคณะของ Guangzhou Huashang Education Group

         สำนักหอสมุดกลาง โดย ดร. จอมขวัญ ผลภาษี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง และทีมงาน ได้ให้การต้อนรับอธิการบดีและคณะของ Guangzhou Huashang Education Group ประเทศจีน วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 10.30 – 11.00 น.

UTCC Library

January 25, 2024

ต้อนรับคณะนักศึกษาจากหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

         ทีมงานสำนักหอสมุดกลาง โดยคุณปนัดดา บุญสิงห์ หัวหน้าแผนกบริการสารสนเทศ ต้อนรับคณะนักศึกษาจากหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต นำโดยผศ. ดร.ศิริญญา ดุสิตนานนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตร นำนักศึกษาจำนวน 20 คน เข้าเยี่ยมชม สำนักหอสมุดกลาง ชั้น 5-7 ในวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 15.00-16.00 น.

UTCC Library

October 4, 2023

ต้อนรับคณะบุคคลจาก National Assembly of Bhutan และ National Council of Bhutan

           สำนักหอสมุดกลาง โดย ดร. จอมขวัญ ผลภาษี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง และทีมงาน ได้ให้การต้อนรับคณะบุคคลจาก National Assembly of Bhutan และ National Council of Bhutan ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมดูงานด้านการบริหารจัดการห้องสมุดด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบูรณาการระบบ Koha Library Software ในการพัฒนาระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการบริการทรัพยากรการเรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

UTCC Library

September 1, 2023

ต้อนรับนักศึกษาโครงการความร่วมมือกับ Harbour.Space University

              วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 ทีมงานสำนักหอสมุดกลาง ร่วมให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากโครงการความร่วมมือกับ Harbour.Space University ประเทศสเปน จำนวน 40 คน ในโอกาสมาเยี่ยมชมห้องสมุด🎉📚🏫🎊 #UTCCLibrary #LibraryTour

UTCC Library

August 18, 2023

ต้อนรับนักศึกษาโครงการความร่วมมือกับ Harbour.Space University

              วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 ทีมงานสำนักหอสมุดกลาง ร่วมให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากโครงการความร่วมมือกับ Harbour.Space University ประเทศสเปน จำนวน 40 คน ในโอกาสมาเยี่ยมชมห้องสมุด🎉📚🏫🎊 #UTCCLibrary #LibraryTour

UTCC Library

August 18, 2023

ต้อนรับคณะนักศึกษาจากวิชา E-Commerce กับกิจกรรมแนะนำบริการ

         วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 ทีมงานสำนักหอสมุดกลาง โดยคุณจุฑามาศ ดุษฎีสุนทรสกุล และคุณธนวัฒน์ มิ่งมณี ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากวิชา E-Commerce กับกิจกรรมแนะนำบริการ และสอนทักษะการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด 🎉📚🏫🎊#UTCCLibrary #LibraryTour

UTCC Library

August 16, 2023

ต้อนรับคณะนักศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์

          วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 ทีมงานสำนักหอสมุดกลาง โดยคุณพนิดา ว่องไวยุทธ์ บรรณารักษ์ แผนกส่งเสริมการค้นคว้าและการวิจัย ให้การต้อนรับนักศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ ในโอกาสมาเยี่ยมชมห้องสมุด 🎉📚🏫🎊 #UTCCLibrary #LibraryTour

UTCC Library

May 22, 2023

ต้อนรับคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

         วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 ดร. จอมขวัญ ผลภาษี ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดกลาง และ ทีมงาน ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.สามารถ อัยกร คณบดีและคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร โดยมี ดร.ชัชชัย หวังวิวัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ผศ. เจษฎา แก้ววิทย์ ร่วมต้อนรับคณะดูงาน

UTCC Library

March 22, 2023

ต้อนรับคณะคณาจารย์และนักศึกษาจาก College De Paris

            ดร. จอมขวัญ ผลภาษี ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดกลาง และทีมงาน ร่วมให้การต้อนรับคณะคณาจารย์และนักศึกษาจาก College De Paris ในโครงการหลักสูตรแลกเปลี่ยนระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษา

UTCC Library

March 21, 2023

ต้อนรับรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมที่ปรึกษาสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

         วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 ทีมงานสำนักหอสมุดกลาง ร่วมให้การต้อนรับรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์วงเดือน สิมะโชคดี พร้อมที่ปรึกษาสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ นายวีระชัย ศรีเพชระกุล ในโอกาสมาเยี่ยมชมห้องสมุด

UTCC Library

March 17, 2023
1 2