ต้อนรับคณะนักศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์

          วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 ทีมงานสำนักหอสมุดกลาง โดยคุณพนิดา ว่องไวยุทธ์ บรรณารักษ์ แผนกส่งเสริมการค้นคว้าและการวิจัย ให้การต้อนรับนักศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ ในโอกาสมาเยี่ยมชมห้องสมุด 🎉📚🏫🎊 #UTCCLibrary #LibraryTour

UTCC Library

May 22, 2023

ต้อนรับคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

         วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 ดร. จอมขวัญ ผลภาษี ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดกลาง และ ทีมงาน ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.สามารถ อัยกร คณบดีและคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร โดยมี ดร.ชัชชัย หวังวิวัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ผศ. เจษฎา แก้ววิทย์ ร่วมต้อนรับคณะดูงาน

UTCC Library

March 22, 2023

ต้อนรับคณะคณาจารย์และนักศึกษาจาก College De Paris

            ดร. จอมขวัญ ผลภาษี ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดกลาง และทีมงาน ร่วมให้การต้อนรับคณะคณาจารย์และนักศึกษาจาก College De Paris ในโครงการหลักสูตรแลกเปลี่ยนระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษา

UTCC Library

March 21, 2023

ต้อนรับรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมที่ปรึกษาสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

         วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 ทีมงานสำนักหอสมุดกลาง ร่วมให้การต้อนรับรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์วงเดือน สิมะโชคดี พร้อมที่ปรึกษาสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ นายวีระชัย ศรีเพชระกุล ในโอกาสมาเยี่ยมชมห้องสมุด

UTCC Library

March 17, 2023

ต้อนรับนคณะจากสถานกงสุลอินเดีย เยี่ยมชมสำนักหอสมุดกลาง

         วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 สำนักหอสมุดกลาง โดยคุณปนัดดา บุญสิงห์ หัวหน้าแผนกบริการสารสนเทศ คุณมณฑิรา นิวาศะบุตร คุณธนภร กาญจนเลขา คุณอุบลพรรณ พันธ์ดารา และทีมงานสำนักหอสมุดกลาง ให้การต้อนรับนายนิธิรุจน์ โผนประเสริฐ กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน กงสุลมงคล ศิวารักษ์ และคณะจากสถานกงสุลอินเดีย ในโอกาสที่มาเยี่ยมชมสำนักหอสมุดกลาง โดยมี ดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และุคณปาริชาต ธรรมจินดา หัวหน้ากองวิเทศสัมพันธ์ นำคณะผู้เยี่ยมชมมาในครั้งนี้

UTCC Library

March 15, 2023

ต้อนรับคณะนักศึกษาจากโครงการ HarbourSpace

              วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 ทีมงานสำนักหอสมุดกลาง ร่วมให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากโครงการ HarbourSpace ในโอกาสมาเยี่ยมชมห้องสมุด🎉📚🏫🎊 #UTCCLibrary #LibraryTour #LibraryWow #Harbourspace

UTCC Library

January 20, 2023

ต้อนรับและรับมอบการสนับสนุนด้านครุภัณฑ์และกิจกรรมส่งเสริมบริการของสำนักหอสมุดกลาง ให้โดนใจผู้ใช้บริการ โดย ดร. พลภัทร อุดมผล ผู้บริหารบริษัท อุ๊คบี จำกัด (Ookbee)

         ทีมงานสำนักหอสมุดกลาง ร่วมกันต้อนรับและรับมอบการสนับสนุนด้านครุภัณฑ์และกิจกรรมส่งเสริมบริการของสำนักหอสมุดกลาง ให้โดนใจผู้ใช้บริการ โดย ดร. พลภัทร อุดมผล ผู้บริหารบริษัท อุ๊คบี จำกัด (Ookbee)

UTCC Library

December 19, 2022

ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

         วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 สำนักหอสมุดกลาง โดยคุณพรรษวัชร์ ชมแก้ว Library Celebrity และคุณภควดี วังคะฮาต เจ้าหน้าที่แผนกบริการสารสนเทศ พร้อมทีมงาน ร่วมให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ในโอกาสมาเยี่ยมชมห้องสมุด 🎉📚🏫🎊

UTCC Library

November 30, 2022

ต้อนรับคณะนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ISM)

            วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 สำนักหอสมุดกลาง โดยคุณปนัดดา บุญสิงห์ หัวหน้าแผนกบริการฯ และ คุณธนภร กาญจนเลขา บรรณารักษ์ Library Celebrity พร้อมทีมงานร่วมให้การต้อนรับคณะนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ISM) หลักสูตร Global MBA Offshore Program จากวิทยาเขตย่างกุ้งและวิทยาเขตมัณฑะเลย์

UTCC Library

November 21, 2022

แนะนำการใช้บริการต่างๆ การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ

            สำนักหอสมุดกลาง โดยคุณปนัดดา บุญสิงห์ หัวหน้าแผนกบริการทรัพยากรสารสนเทศ และคุณปิยะณัฐ อังสนันท์สุข หัวหน้าแผนกส่งเสริมทรัพยากรเพื่อการศึกษาวิจัย แนะนำการใช้บริการต่างๆ การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ การเรียนรู้เชิงวิเคราะห์ด้วยบอร์ดเกมส์ พร้อมพาชมห้องสมุด ขั้น 5-7 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 14.30-15.30 น.

UTCC Library

September 14, 2022
1 2