การประชุมฝ่ายทรัพยากรและระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 4/2566 (วาระพิเศษ)