สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ Department of Library and Information Science, National Taiwan University (NTU)