User Guides

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการห้องสมุด

  1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามระเบียบของมหาวิทยาลัยสำรวมกิริยาวาจา และปฏิบัติตนมิให้เป็นที่รบกวนของผู้อื่น
  2. ของมีค่า เช่น กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าถือ โทรศัพท์มือถือ ให้นำติดตัวไปด้วยห้ามวางไว้ที่โต๊ะอ่านหนังสือ หากสูญหายห้องสมุดจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
  3. ห้ามนำอาหารหรือเครื่องดื่มเข้าไปในห้องสมุด
  4. ห้ามสูบบุหรี่ภายในห้องสมุด
  5. ผู้ที่จะออกจากห้องสมุด ต้องแสดงหนังสือหรือเอกสาร และสิ่งของต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกจากห้องสมุดทุกครั้ง ถ้ามีพฤติกรรมที่น่าสงสัยเจ้าหน้าที่ห้องสมุดมีสิทธิ์ที่จะขอตรวจค้นได้
  6. ทรัพยากรทุกชนิดของห้องสมุด เป็นสมบัติของส่วนรวมผู้ใช้ต้องช่วยกันรักษาเป็นอย่างดี

บทลงโทษต่างๆ

  1. ผู้ค้างส่งทรัพยากรสารสนเทศหรือค่าปรับ จะถูกระงับสิทธิ์การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไปหรือระงับสิทธิ์การขออนุมัติปริญญา หรือระงับสิทธิ์การลาออก จนกว่าจะชำระหนี้สินกับทางห้องสมุดให้เรียบร้อยก่อน
  2. ผู้ทำทรัพยากรสารสนเทศชำรุด หรือเสียหาย ต้องปฏิบัติดังนี้ 2.1 หาทรัพยากรฯ เรื่องเดียวกันมาแทน พร้อมทั้งจ่ายค่าบริการในกระบวนการเทคนิคของห้องสมุด รายชื่อละ 100 บาท 2.2 กรณีที่ไม่สามารถหาทรัพยากรฯ เรื่องเดี่ยวกันมาแทนได้ให้ซื้อชื่อเรื่องอื่นที่มีเนื้อหาและภาษาเดียวกันมาแทนและจ่ายค่ากระบวนการเทคนิคเหมือนกับข้อ 2.1 2.3 กรณีที่ไม่สามารถหาทรัพยากรฯ เรื่องเดียวกัน หรือที่มีเนื้อหาและภาษาเดียวกันมาแทนได้ ให้จ่ายเป็นเงิน 2 เท่า ของราคาทรัพยากรฯ นั้นๆ และจ่ายค่ากระบวนการทางเทคนิค เหมือนกับข้อ 2.1 2.4 กรณีที่ทรัพยากรฯ นั้นๆ ได้มาโดยการรับบริจาค และไม่สามารถหาราคาได้ การคิดค่าปรับให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อำนวยการและบรรณารักษ์ผู้รับผิดชอบ
  3. กรณีฉีก กรีด ทำลาย ขโมย ผู้กระทำผิดจะต้องได้รับโทษทางวินัยนักศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยว่าด้วย วินัยนักศึกษาและบทลงโทษ พ.ศ. 2528
  4. กรณีที่ได้รับหนังสือทวงถาม 3 ครั้งต่อกัน แล้วยังไม่นำทรัพยากรฯ มาคืนให้ถือว่าได้ทำสูญหายต้องชดใช้เช่นเดียวกับผู้ทำทรัพยากรฯ ชำรุดหรือเสียหายตามข้อ 2