รายละเอียดสำหรับชื่อเรื่อง
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร

 
ISBN  
Call Number ว 658.8342 ส218ก 
Language ไทย 
Author สมเกียรติ รุ่งอภิญญา 
Title การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
Alternate Title  
Corporate Body มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
Imprint กรุงเทพฯ : สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, 2544 
Physical ฏ, 78 หน้า 
Note  
Abstract  
Subject Heading รถยนต์ - การตัดสินใจ 
พฤติกรรมผู้บริโภค 
ผู้บริโภค - การตัดสินใจ 
Is CEO MBA วิทยานิพนธ์/รายงานการวิจัยทั่วไป 
Full Text Full Text 
ส่วนประกาศลิขสิทธิ์  สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2551 
 
     

©2006 Information Technology Central Library University of Thai Chamber of Commerce | contact