รายละเอียดสำหรับชื่อเรื่อง
ต้นทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยงไก่บ้าน กรณีศึกษาบริษัท ที.ที.ซี จำกัด

 
ISBN  
Call Number ว 658.1554 ศ636ต  
Language ไทย 
Author ศิริวรรณ มณีเกษมสุข xxx 
Title ต้นทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยงไก่บ้าน กรณีศึกษาบริษัท ที.ที.ซี จำกัด  
Alternate Title  
Corporate Body มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สาขาวิชาการบัญชี 
Imprint กรุงเทพฯ : สาขาวิชาการบัญชี, 2545 
Physical 56 หน้า : ตาราง 
Note  
Abstract  
Subject Heading บริษัท ที.ที.ซี จำกัด - การศึกษาเฉพาะกรณี 
ไก่ - การเลี้ยง 
ต้นทุนและประสิทธิผล 
Is CEO MBA วิทยานิพนธ์/รายงานการวิจัยทั่วไป 
Full Text Full Text 
ส่วนประกาศลิขสิทธิ์  สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2551  
 
     

©2006 Information Technology Central Library University of Thai Chamber of Commerce | contact