หน้าแรก ดูเฉพาะ IS CEO MBA วิทยานิพนธ์ฉบับใหม่ วิทยานิพนธ์แยกตามคณะ/สาขา สำนักหอสมุดกลาง
 
 

 คำขึ้นต้น    ส่วนใดก็ได้ของคำ    คำลงท้าย    ตรงตัว

   ดูเฉพาะ IS CEO MBA
 
 
ค้นหาวิทยานิพนธ์แบบไล่เรียง จากจำนวนทั้งหมด 515 ชื่อเรื่อง
เลขเรียกวัสดุ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์
338.2309594 p282s  The study of opportunity for Thai investment in mining industry in The lao people demcratic republic  Pasit Boonyapabhat xxx  Bangkok : Department of International Business, 1996 
ว 658.1512 ว321ก   การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   วราภรณ์ ธนสารโฆษิต xxx  กรุงเทพฯ : สาขาวิชาการบัญชี, 2542 
ว 658.1149 น345ภ   ภาษีอากรที่เกี่ยวกับบริษัทข้ามชาติ   นวลอนงค์ ทัฬหิกรณ์ xxx  กรุงเทพฯ : สาขาวิชาการบัญชี, 2542 
ว 382.41 ก412บ  แบบจำลองผลการเปิดเสรีการค้าภายใต้ ดับบลิวทีโอ ของสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตรที่สำคัญที่มีต่อเศรษฐกิจไทย  กัลยารัตน์ เจียรภักดีสมบัติ xxx  กรุงเทพฯ : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, 2540 
ว 659.133 ช636ก  การสื่อสารการตลาดทางตรงผ่านโฆษณาทางไปรษณีย์ของบริษัทประกันภัยและพฤติกรรมการซื้อประกันภัยผ่านโฆษณาทางไกล : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ถือบัตรเครดิต  ชุลีกร ภูบุญเจริญไชย xxx  กรุงเทพฯ : สาขานิเทศศาสตร์การตลาด, 2544 
ว 658.4013 น647ท   ทัศนคติของพนักงานบัญชีที่มีต่อความสำคัญของระบบการควบคุมภายในทางการบัญชีของสหกรณ์ร้านค้าในเขตกรุงเทพมหานคร  นิภาวรรณ สุวิมลธีระบุตร xxx  กรุงเทพฯ : สาขาวิชาการบัญชี, 2541 
ว 659.1938463 ว259ก  กลยุทธ์การโฆษณาเพื่อปรับตำแหน่งสินค้าของโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมใช้ วัน-ทู-คอล  วรรณพร สมิทธิวาสน์ xxx  กรุงเทพฯ : สาขานิเทศศาสตร์การตลาด, 2543 
ว 658.8342 ป466ก  การเปิดรับข่าวสารและทัศนคติของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อ ข้าวกล้องเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ปราณี ทองเกตุแก้ว xxx  กรุงเทพฯ : สาขานิเทศศาสตร์การตลาด, 2543 
ว 658.15242 ก128ก   การศึกษาการประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ถูกยึดโดยกรมบังคับคดี   กนกกร ฤทธิจันทร์ xxx  กรุงเทพฯ : สาขาวิชาการบัญชี, 2542 
ว 659.1964137 ส822ก  กลยุทธิ์โฆษณาของนมถั่วเหลืองไวตามิ้ลค์  สุวัศยา พุ่มศิริ xxx  กรุงเทพฯ : สาขานิเทศศาสตร์การตลาด, 2543 
ว 658.1511 ย59ก   การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับนโยบายบัญชีเรื่องการคิดค่าเสื่อมราคาของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   ยุพดี ตีระวัฒน์ XXX  กรุงเทพฯ : สาขาวิชาการบัญชี, 2542 

20 เมษายน 2557
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

หน้าที่: 40 จากทั้งหมด: 52

©2006 Information Technology Central Library University of Thai Chamber of Commerce | contact

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม generic viagra