Databases A-Z

สำนักหอสมุดกลาง

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง                                  02-697-6250

แผนกธุรการ                                                                02-697-6251

แผนกบริการทรัพยากรสารสนเทศ                              02-697-6256

แผนกวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ                          02-697-6256

แผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ                              02-697-6257

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ                                       02-697-6258

แผนกส่งเสริมสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัย                02-697-6260

เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามอาคาร 24 ชั้น 6               02-697-6255

เคาน์เตอร์บริการยืม – คืน อาคาร 24 ชั้น 7                  02-697-6262

เคาน์เตอร์บริการยืม – คืน อาคาร 23 ชั้น 3                  02-697-6253