เนื้อหา

รายชื่อหน่วยงานที่ขอรับบริจาคหนังสือ

1. คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ             จำนวน      54 เล่ม
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย                                      

2. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย         จำนวน      78 เล่ม

3. คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย        จำนวน    793 เล่ม

4. สมาคมองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย      จำนวน 2,771 เล่ม

5. หอสมุดแสงหิรัญ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ   จำนวน    137 เล่ม

6. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก                           จำนวน      60 เล่ม

7. พระครูสมุหัสุพล พุทธสโร วัดบึงทองหลาง             จำนวน    161 เล่ม

8. บริษัท บิซิเนส โซลูชั่นส์                                       จำนวน    151 เล่ม
โครงการปันหนังสือให้น้อง