1. แนะนำการค้นคว้าห้องสมุด (Library Video Tutorials)

videotutorthep1                                                              videotutorenep1

 

2. การจองห้องค้นคว้า (How to reserve a room)

videotutorthep2                                                             videotutorenep2

 

3. การใช้ฐานข้อมูล (How to use online database)

videotutorthep3                                                             videotutorthep4

videotutorthep5                                                             videotutorthep6

Databasevideo01                                                              Databasevideo10

Databasevideo07                                                             Databasevideo11

Databasevideo08                                                              Databasevideo09 

Databasevideo12                                                              Databasevideo13 

 

4. การใช้ product ต่างๆ ของ EBSCO (EBSCO Discovery Service - Tutorial)

4.1 วิธีการใช้งาน EDS

Databasevideo02                                                               Databasevideo02 th

 

 

4.2 วิธีการใช้งาน EBSCOhost Research Database Tutorials (การค้นหาข้อมูลแบบ Select Database ของ EBSCOhost)

Databasevideo03                                                               Databasevideo04

 

4.3 วิธีการใช้งาน EBSCO eBooks/Audiobooks  Tutorials

 Databasevideo05                                                               Databasevideo06