เป็นระเบียบและขั้นตอนการทำรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

   pdf  คู่มือการทำรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง