สำนักหอสมุดกลาง ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยจัดทำ Template เพื่อช่วยในการพิมพ์วิทยานิพนธ์ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยขึ้นซึ่งนักศึกษาสามารถใช้เป็นต้นแบบในการพิมพ์
วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ เพื่อประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาดในการพิมพ์ได้
Tempate นี้ เป็นเพียงเครื่องมือช่วยในการพิมพ์ นักศึกษาจึงควรทำความเข้าใจขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์

 

        bullet menu  Template การพิมพ์วิทยานิพนธ์