Digital Skills Series

เชิญชวนนักศึกษาและบุคลากร เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเน้นทักษะการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ ในโครงการ “Digital Skills Series” **โปรดทราบ** ลงทะเบียนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน นี้ (อบรมเป็นภาษาไทย) ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/qNAsymJQ9kvbDvW49

UTCC Library

November 23, 2020

Library of Things พร้อมแล้วสำหรับเด็กหัวการค้า

ท้าให้ลองทรัพยากรการเรียนรู้แนวใหม่ ของจริง ของแท้ ของต้องมี ของต้องลอง และ Gadget ให้ยืมใช้ฟรี ไม่ต้องจ่ายเงิน สบายกระเป๋า ห้องสมุด ท้าให้ลอง เล่น เรียน รู้ พบกันที่ อาคาร 24 ชั้น 7 โปรดแสดงบัตรประจำตัว UTCC หรือ Virtual ID เพื่อใช้บริการ เวลาท้าให้ลอง 11:30 น – 16:30 น วันจันทร์ – วันศุกร์เริ่มวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป Discover new learning experience at Library of Things at Building 24 Floor 7. Please present your […]

UTCC Library

November 23, 2020

UTCC Library 2020 FLASH Features

สำนัดหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดอบรม Flash Features เพื่อพัฒนาทักษะสู่สุดยอดการอ้างอิง สนับสนุนให้แก่ นักศึกษา นักวิจัย และบุคลากรที่สนใจ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 Ep.4 Digital Resources Management for Student Researchers“จัดการงานวิจัยอยู่หมัด.. ต้องรู้จักสุดยอดโปรแกรมนักวิจัย” โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย วารีสอาด

UTCC Library

November 20, 2020

UTCC Library 2020 FLASH Features

UTCC Library 2020 FLASH Features Ep.2 Digital Resilience for Sustainable Transformation with Microsoft Imagine Academyสำนักหอสมุดกลางจัดอบรม Flash Features เพื่อพัฒนาทักษะและต่อยอดสมรรถนะ Digital Resilience for Sustainable Transformation ได้รับการตอบรับจากบุคลากรมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในการ Reskill & Upskill เพื่อเข้าสู่ Respond > Recover > Reimagine อย่างมั่นใจ และสามารถได้รับ MSIA (Microsoft Imagine Academy) Certifications จาก Microsoft ถึง 4 ด้าน Productivity, Computer Science, IT Infrastructure, Data Science และ MOS (Microsoft […]

UTCC Library

November 4, 2020

ประชุมคณะทำงานกลุ่มวิเคราะห์ฯ ครั้งที่ 4/2563

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ส่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง คุณสมนึก มนัสชัยเกียรติ์และ หัวหน้าแผนกวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ คุณเพ็ญสภาค กาเยาว์เข้าร่วมประชุม คณะทำงานฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เป็นการประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ซึ่งการประชุมคณะทำงานฯ ประกอบด้วยผู้แทนจากห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศและการพิจารณากำหนดหัวเรื่องภาษาไทยเพื่อใช้สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นมาตรฐานสากล ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา (ชบอ.)

UTCC Library

November 2, 2020

ของดีมีให้ใช้ออนไลน์

วารสารสาระดีงาม 6 รายชื่อ อ่านได้ Fulltext ผ่านทาง Exact Editions 1. Literary Review, ฉบับล่าสุด – 19792. The European Business Review, ฉบับล่าสุด – 20103. The European Financial Review, ฉบับล่าสุด – 20104. The World Financial Review, ฉบับล่าสุด – 20105. African Business, ฉบับล่าสุด – 19806. Spear’s ฉบับล่าสุด – 2010ทางไปอ่าน> ภายในมหาวิทยาลัย On-campus, click through to the titleshttps://login.exacteditions.com/login> ภายนอกมหาวิทยาลัย URL https://login.exacteditions.com/login.do เลือก […]

UTCC Library

October 22, 2020

Library of Things พร้อมแล้วสำหรับเด็กหัวการค้า

ท้าให้ลองทรัพยากรการเรียนรู้แนวใหม่ ของจริง ของแท้ ของต้องมี ของต้องลอง และ Gadget ให้ยืมใช้ฟรี ไม่ต้องจ่ายเงิน สบายกระเป๋า ห้องสมุด ท้าให้ลอง เล่น เรียน รู้ พบกันที่ อาคาร 24 ชั้น 7 โปรดแสดงบัตรประจำตัว UTCC หรือ Virtual ID เพื่อใช้บริการเวลาท้าให้ลอง 13:00 น – 15:30 น วันจันทร์ – วันพุธเริ่มวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไปDiscover new learning experience at Library of Things at Building 24 Floor 7. Please present your UTCC ID […]

UTCC Library

October 22, 2020

Education ICT Forum 2020

เก็บตกจากงาน Education ICT Forum 2020 เมื่อ 28-29 กันยายน 2563 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านได้ฝากประเด็นสำคัญชวนคิดไว้มากมาย ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาของไทยต้องฝ่าฟัน มุ่งเป้า ต่อยอดและขยายผล อาทิ ใน Session หัวข้อ “Education Practices” vs “University”, Which One Has to Be Transformed and Why?ร่วมเสวนา โดย- รศ.ดร.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา ผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม- รศ.ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ- ดร.ชยกฤต อัศวธิตานนท์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์- ดร. จอมขวัญ ผลภาษี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยทั้ง 4 ท่านเสวนาเรื่องปรับเปลี่ยนจากจุดเปลี่ยน สู่โอกาสพัฒนากระบวนทัศน์ด้านการอุดมศึกษา การเรียนการสอน และที่สำคัญในเรื่องของคน จากประสบการณ์ผ่านวิกฤติ […]

UTCC Library

October 9, 2020

โครงการหนังสือดีต้องมีเข้าห้องสมุด ครั้งที่ 1/2563

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้าร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้บริการในสำนักหอสมุดกลาง ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 25ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00-15.00 น.

UTCC Library

September 29, 2020

ห้องสมุดพร้อมแล้ว !

พบกันที่ อาคาร 24 ชั้น 5-7 ในวันเปิดภาคเรียน 10 สิงหาคม 2563 นี้ ด้วยมาตรการ Physical Distancing รักษาระยะห่างด้วยการจัดที่นั่งและฉากกั้น อีกทั้งมาตรการทำความสะอาดอย่างมั่นใจ คอยติดตามรับชมบริการใหม่ New Library Normal อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างนะคะ

UTCC Library

August 8, 2020
1 2 3