คู่มือการทำวิทยานิพนธ์และรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง


ระเบียบและขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์และรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์และรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดทำขึ้นอย่างมีแบบแผนเป็นอย่างเดียวกันในทุกๆ คณะที่เปิดการเรียนการสอนเพื่อเป็นแนวทางในการเขียนและจัดพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์และรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองที่ชัดเจนซึ่งจะทำให้การบริหารหลักสูตร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดข้อผิดพลาดในการจัดทำ โดยคู่มือนี้ได้รับการออกแบบให้ใช้ควบคู่กับเอกสารแม่แบบ(Templates) ที่ได้กำหนดขนาดตัวอักษร รูปแบบการเขียน และรูปแบบการจัดวางข้อความอย่างถูกต้องไว้เรียบร้อยแล้ว สามารถดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล Template ในรูปแบบ Word ไปใช้งานได้ 

Tempate นี้ เป็นเพียงเครื่องมือช่วยในการพิมพ์ นักศึกษาจึงควรทำความเข้าใจขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ด้วย