ข้อมูลพื้นฐานห้องสมุด


พื้นที่

อาคาร 24 ชั้น 5-6-7, IDE Learning Space และ Co-working Space รวมพื้นที่มากกว่า 3,000 ตารางเมตร และมีที่นั่งรวม มากกว่า 2,000 ที่นั่ง ในพื้นที่การเรียนรู้ สำนักหอสมุดกลาง และพื้นที่ทั้งหมดในมหาวิทยาลัย (Campus-wide)


จำนวนทรัพยากรสารสนเทศ

หนังสือ (Book & eBooks)

มากกว่า 400,000 รายการ

วารสาร (Printed & Electronic)

มากกว่า 25,000 ฉบับ

สื่อการศึกษา

Edutainment: Netflix and DVD
Board Game
3D Virtual Reality Experience(VRx)
Innovation Discovery Service: Library of Things

Online Database

เข้าถึง ข้อมูลวิชาการมากกว่า 5,000,000 รายการ จากฐานข้อมูล

  • E-Journal 16 ฐาน
  • E-Book 6 ฐาน
  • E-News 3 ฐาน
  • E-Magazine 1 App เข้าถึง 9 หนังสือพิมพ์ 247 นิตยสาร(ฉบับล่าสุดและย้อนหลัง) หนังสือ 3,929 ชื่อ และหนังสือเสียง 433 ชื่อ
  • Online Dissertation 9 ฐาน
  • Market Investment / Stock 8 ฐาน
  • Research Tool 5 ฐาน

บริการและกิจกรรมห้องสมุด

บริการทรัพยากรสารสนเทศ

1

บริการพื้นที่นั่งอ่านหนังสือ

2

บริการถาม-ตอบ (Talk to Librarian)

3

บริการจัดหาตามคำขอ

4

โครงการหนังสือดีมีเข้าห้องสมุด

5

บริการ Book Drop

6

บริการระหว่างห้องสมุด (ILL: Interlibrary Loan)

7

บริการ Request & Delivery Service

8

9

บริการห้องค้นคว้ากลุ่มและพื้นที่กิจกรรม (Study Room & Activity Space)

10

บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า (Reference Service)

11

บริการเฉพาะเรื่องเฉพาะบุคคล (SDI: Selective Dissemination of Information)

12

บริการ Library Instruction (Walk in, On Tour, On Schedule)

13

บริการส่งเสริมการตีพิมพ์และเผยแพร่งานวิจัย (Research Promotion)

14

Library of the Future: Library of Things, VRx, Board Game